Thứ Hai, 03/08/2020

Buổi sáng

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Buổi chiều

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Thứ Ba, 04/08/2020

Buổi sáng

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Buổi chiều

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Thứ Tư, 05/08/2020

Buổi sáng

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Buổi chiều

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Thứ Năm, 06/08/2020

Buổi sáng

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Buổi chiều

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Thứ Sáu, 07/08/2020

Buổi sáng

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Buổi chiều

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công